Ανάλυση Απαιτήσεων (PDS)

Περιλαμβάνεται επίσκεψη στο χώρο  και εργασία από κοινού μαζί με τους οικίους μηχανικούς , προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τη νέα μηχανή (χρήση μηχανής, χρόνοι λειτουργίας κτλ) και συλλογή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών της υφιστάμενης μηχανής.

Αποτύπωση

Περιλαμβάνει τη λεπτομερή αποτύπωση της μηχανής και των επιμέρους εξαρτημάτων που την απαρτίζουν (διαστάσεις, εκτίμηση υλικού). Καταγραφή τυχόν ενσωματωμένων έτοιμων προϊόντων και των τύπων και εμπορικών τους ονομασιών. Η αποτύπωση αφορά τόσο τον μηχανολογικό όσο και ηλεκτρολογικο εξοπλισμό.

Σχεδιασμός

Αφορά την τρισδιάστατη σχεδίαση των εξαρτημάτων της μηχανής (parts), καθώς και την σύνθεση του τρισδιάστατου μοντέλου της μηχανής (assembly). Στην φάση αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων συνδέσεων που απαιτούνται (κοχλίες, ηλώσεις), καθώς και η απόδοση ιδιοτήτων στο τρισδιάστατο μοντέλο της μηχανής, προκειμένου την προσομοίωση της πραγματικής του λειτουργίας (mates, attributes).
Το τρισδιάστατο μοντέλο θα παραδοθεί και σε μορφή *.step.

Κατασκευαστικά σχέδια

Αφορά την συγκρότηση κατασκευαστικών σχεδίων όλων των εξαρτημάτων της μηχανής. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, προκειμένου την κατασκευή εκάστου εξαρτήματος.
Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν ανοχές, συγκολλήσεις, βαφές όπως αυτές προκύπτουν από την μηχανολογική μελέτη και τα διεθνή πρότυπα.
Περιλαμβάνεται πλήρης πίνακας υλικών και εξαρτημάτων (ΒΟΜ)

Σχέδια Συναρμολόγησης

Αφορά την συγκρότηση σχεδίων συναρμολόγησης με την κωδικοποίηση των εξαρτημάτων, τη σειρά συναρμολόγησης και τεχνικές οδηγίες συναρμολόγησης (κολλήσεις, ροπή σύσφιξης κλπ).
Τα σχέδια συναρμολόγησης περιλαμβάνουν, έντυπα με τρισδιάστατη εικονογράφηση του μηχανήματος σε explode mode, τόσο πλήρες όσο και των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν.