Η EPD παρέχει πλήρη υποστήριξη στην διεκπεραίωση της σήμανσης CE  για κάθε είδους μηχανολογική κατασκεύη και την συγκρότηση του Τεχνικού Φακέλου για κάθε είδους μηχανολογική κατασκευή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαικών και ελληνικών οδηγιών.

Η EPD σε όλες τις φάσης ανάπτυξης (αρχική μελέτη, κατασκευή πρωτοτύπου, βιομηχανοποίηση) και κυκλοφορίας στην ευρωπαϊκή αγορά κάθε μηχανολογικής κατασκευής, συμβάλει στην επιτυχή πιστοποίηση με CE.

Οι μηχανικοί της EPD έχουν σημαντική εμπειρία στην συγκρότηση Τεχνικών Φακέλων πιστοποίησης CE σε εξής προιόντα:

  • Μηχανές (Οδηγία 2006/42/EC)
  • Εξοπλισμός υπό Πίεση (Οδηγία 2014/68/EU & 97/23/EC)

Ο Τεχνικός Φάκελος περιλαμβάνει:

  1. Τεχνικό Σχέδιο
  2. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και συντήρησης (ΟΕΜ)
  3. Πρόγραμμα Συντήρησης
  4. Κατάλογος Ανταλλακτικών
  5. Τεχνικές Οδηγίες Ρύθμισης (Start up)
  6. Πρωτόκολλο Ελέγχων
  7. Δήλωση Συμμόρφωσης CE
  8. Τεχνική Περιγραφή

Πιστοποιητικά Κατασκευαστών