ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ποιοτικός έλεγχος στη γραμμή παραγωγής έχει ώς σκοπό να παρακολουθείται και να ελέγχεται το προϊόν από τη φάση της εισόδου στο εργοστάσιο, ως πρώτες ύλες, μέχρι την έξοδό του από αυτό ως τελικό προϊόν.

  • Προδιαγραφές Σχεδιασμού

Πριν την έναρξη των διαδικασιών του ποιοτικού ελέγχου συλλέγονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που ορίζουν τις προδιαγραφές και χωρίζονται σε 2 φάσεις:

  • Σχεδιασμός του συστήματος (System Design), όπου είναι η αρχική φάση της έρευνας. Σε αυτήν καθορίζονται οι προδιαγραφές του σχεδίου του προϊόντος και αναγνωρίζονται οι μεταβλητές που θεωρούνται σημαντικές και είναι στην πραγματικότητα οι κρίσιμες παράμετροι της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Σχεδιασμός των ανοχών (Tolerance Design), όπου είναι η φάση στην οποία καθορίζονται οι ανοχές για κάθε μία από τις παραμέτρους που ορίστηκαν παραπάνω. Έτσι, οι ανοχές χωρίζονται σε πολύ σφικτές, όπου είναι αυτές των κρίσιμων παραμέτρων και σε σχετικά χαλαρές, όπου είναι αυτές των υπόλοιπων παραμέτρων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ποιοτικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του προϊόντος εντός του χώρου παραγωγής και διακρίνεται σε 3 στάδια:

  • Ποιοτικός Έλεγχος των Πρώτων Υλών
  • Ποιοτικός Έλεγχος κατά τη διάρκεια της παραγωγής
  • Ποιοτικός Έλεγχος στο Τελικό Προϊόν